Xem thông tin về Bios

Đây một thủ thuật nhỏ giúp bạn xem thông tin về BIOS của mình.

Bạn hãy tạo một file text mới và paste vào đoạn mã sau:

On Error Resume Next
strComputer = “.”
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\” & strComputer & “\root\cimv2”)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Win32_BIOS”,,48)
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo “BiosCharacteristics: ” & objItem.BiosCharacteristics
Wscript.Echo “BIOSVersion: ” & objItem.BIOSVersion
Wscript.Echo “BuildNumber: ” & objItem.BuildNumber
Wscript.Echo “Caption: ” & objItem.Caption
Wscript.Echo “CodeSet: ” & objItem.CodeSet
Wscript.Echo “CurrentLanguage: ” & objItem.CurrentLanguage
Wscript.Echo “Description: ” & objItem.Description
Wscript.Echo “IdentificationCode: ” & objItem.IdentificationCode
Wscript.Echo “InstallableLanguages: ” & objItem.InstallableLanguages
Wscript.Echo “InstallDate: ” & objItem.InstallDate
Wscript.Echo “LanguageEdition: ” & objItem.LanguageEdition
Wscript.Echo “ListOfLanguages: ” & objItem.ListOfLanguages
Wscript.Echo “Manufacturer: ” & objItem.Manufacturer
Wscript.Echo “Name: ” & objItem.Name
Wscript.Echo “OtherTargetOS: ” & objItem.OtherTargetOS
Wscript.Echo “PrimaryBIOS: ” & objItem.PrimaryBIOS
Wscript.Echo “ReleaseDate: ” & objItem.ReleaseDate
Wscript.Echo “SerialNumber: ” & objItem.SerialNumber
Wscript.Echo “SMBIOSBIOSVersion: ” & objItem.SMBIOSBIOSVersion
Wscript.Echo “SMBIOSMajorVersion: ” & objItem.SMBIOSMajorVersion
Wscript.Echo “SMBIOSMinorVersion: ” & objItem.SMBIOSMinorVersion
Wscript.Echo “SMBIOSPresent: ” & objItem.SMBIOSPresent
Wscript.Echo “SoftwareElementID: ” & objItem.SoftwareElementID
Wscript.Echo “SoftwareElementState: ” & objItem.SoftwareElementState
Wscript.Echo “Status: ” & objItem.Status
Wscript.Echo “TargetOperatingSystem: ” & objItem.TargetOperatingSystem
Wscript.Echo “Version: ” & objItem.Version
Next

Lưu file này với đuôi .vbs, chẳng hạn bios.vbs và chạy nó là ok.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: